BPM

INFORMATIE OVER BPM

Hieronder treft u meer informatie aan over BPM. Klik op een van de onderwerpen voor de benodigde informatie.

BPM

ALGEMEEN

De BPM wordt verschuldigd ter zake van:

 • de registratie van een personenauto, motorrijwiel of bestelwagen in het Nederlandse kentekenregister;
 • de registratie van een ander motorrijtuig dan een personenauto, bestelauto of motorrijwiel die in zodanige staat is gebracht dat het een personenauto, bestelauto of motorrijwiel is;
 • de ombouw van een elektrische, hybride auto of auto met verbrandingsmotor die wordt gevoed door waterstof, zodat deze niet langer voor het nihiltarief in aanmerking komt;
 • de aanvang van het gebruik van de openbare weg in Nederland met een niet als zodanig in het kentekenregister geregistreerde personenauto, motorrijwiel of bestelwagen (b.v. auto met buitenlands kenteken) die feitelijk ter beschikking staat van een in Nederland wonende natuurlijke persoon of gevestigd lichaam.

Tot 1 juli 2005 was geen BPM verschuldigd terzake van bestelauto’s. Voor bestelauto’s die zijn geregistreerd vóór 1 juli 2005 geldt dat daarvan geen BPM verschuldigd wordt, ook niet als de bestelauto wordt overgeschreven op naam van een ander persoon. Wel is BPM verschuldigd als de bestelauto dermate wordt omgebouwd dat deze niet langer voldoet aan in art. 3 van de Wet BPM opgenomen definitie van bestelauto en daardoor een personenauto is geworden.

De BPM is ook van toepassing op (rechts)personen die in Nederland zijn gevestigd en een personenauto, motorrijwiel of bestelauto met een buitenlands kenteken feitelijk tot hun beschikking hebben staan en daarmee gebruik maken van de openbare weg in Nederland. De houder van een dergelijk voertuig moet dan zelf aangifte doen op een BPM aangifte- en betaalpunt van de douane en voor de betaling van de BPM zorgen.

BPM TARIEF (O.A. FIJNSTOFUITSTOOT, BONUS/MALUS-REGELING EN CO2-TOESLAG

Voor personenauto’s en bestelauto’s bedraagt het huidige BPM-tarief 42,3% van de Nederlandse catalogusprijs (exclusief BTW) verminderd met een vast bedrag van € 1.442 voor personenauto’s met benzinemotor of LPG-installatie. Voor personenauto’s met dieselmotor geldt dat het bedrag van de BPM wordt verhoogd met € 307.

Fijnstofuitstoot

Bij registratie van dieselauto’s die geen fijnstof uitstoten geldt een korting van € 900 op het BPM tarief. Voor iedere mg fijnstofuitstoot per kilometer geldt een toeslag op het BPM tarief van € 200. Bij een fijnstofuitstoot van 4 mg per kilometer geldt gesaldeerd een korting van € 100 (€ 900 minus 4 x € 200), bij een fijnstofuitstoot van 8 mg per kilometer geldt gesaldeerd een toeslag van € 500 (8 x € 200 minus € 900). Deze emissieheffing zal ingang vinden van per 1 april 2008. Tot die tijd blijft de korting van € 600 op het BPM bedrag van toepassing indien de auto is voorzien van een roetfilter.

Bonus/malus-regeling

Op het BPM tarief voor personenauto’s wordt een bonus of malus toegepast die afhankelijk is van de energie-efficiëntieklasse van de auto. Een energielabel bepaalt of de bonus of malus wordt toegepast op het tarief. Als de auto in vergelijking met andere auto’s uit zijn energie-efficiëntieklasse minder CO2 uitstoot, dan geldt een korting op de BPM; echter, als de auto in vergelijking met andere auto’s in zijn energie-efficiëntieklasse meer CO2 uitstoot, dan is een malus van toepassing en moet er meer BPM worden voldaan. De efficiëntieklassen zijn verdeeld in A tot en met G. Voor een auto uit energieklasse A geldt een bonus van € 1.400. Voor een auto uit klasse G geldt een malus van € 1.600. Voor auto’s uit klasse C geldt geen bonus en geen malus.

CO2-toeslag

Daarnaast geldt dat per 1 februari 2008 er een additioneel bedrag aan BPM geheven zal worden die gekoppeld is aan de CO2 uitstoot van personenauto’s. De norm voor een auto met een benzinemotor (of LPG-motor) bedraagt 232 gram per kilometer, die voor een auto met een dieselmotor op 192 gram per kilometer. Voor iedere gram extra uitstoot boven de norm, wordt extra BPM geheven van € 110.

Hybride auto’s

Voor hybride auto’s die aan specifieke eisen voldoen en die in energie efficiëntieklasse A of B vallen geldt een bonus bovenop de hiervoor vermelde bonus op het BPM tarief van respectievelijk € 5.000 en € 2.500.

BPM-tarieven motorrijwielen

Voor motorrijwielen bestaan twee BPM-tarieven die afhankelijk zijn van de catalogusprijs, exclusief BTW, te weten:

 • voor motorrijwielen met een catalogusprijs van niet meer dan € 2.133 bedraagt het BPM-tarief 9,6% van de catalogusprijs;
 • voor motorrijwielen met een catalogusprijs van meer dan € 2.133 bedraagt het BPM tarief 19,4% van de catalogusprijs verminderd met een vast bedrag van € 210.

BPM en netto catalogusprijs

De BPM wordt geheven van de netto catalogusprijs (NCP). Dit is de door de fabrikant of importeur aan dealers kenbaar gemaakte prijs welke bij verkoop aan de uiteindelijke afnemer valt te berekenen. Veelal zal de NCP dus blijken uit de prijslijst van de importeur of fabrikant.

Accessoires

Over de waarde van de accessoires die door of namens de fabrikant of importeur zijn aangebracht en waarover de auto op het moment van toekennen van het kenteken beschikt, is ook BPM verschuldigd. Hierbij kan gedacht worden aan de waarde van metallic lak die in de fabriek is aangebracht of de navigatieapparatuur die geïntegreerd deel uitmaakt van het dashboard van de auto en in de fabriek is aangebracht. Bij de dealer bestelde accessoires die de dealer zelf aanbrengt en waar de importeur of fabrikant dus geen bemoeienis heeft, vallen niet onder de BPM heffing.

VERMINDERING BPM VOOR GEBRUIKTE AUTO'S EN MOTORRIJWIELEN

Voor personenauto’s, bestelauto’s en motorrijwielen die op het moment van registratie zijn gebruikt wordt vanwege de leeftijd een kortingspercentage toegepast. Veelal gaat het om voertuigen die in gebruikte staat worden geïmporteerd.
Bij de vaststelling van de waarde van gebruikte auto’s die van belang is voor de heffing van BPM wordt de werkelijke afschrijving, zoals dat kan blijken uit taxatierapporten of bijvoorbeeld Autotelex, het uitgangspunt. Desgewenst kan men echter gebruik maken van een alternatieve methode, zijnde het percentage dat volgt uit de in de wet BPM opgenomen forfaitaire tabel.

AFSCHRIJVINGSTABEL BPM

Indien na het tijdstip waarop de personenauto of het motorrijwiel voor het eerst in gebruik is genomen, een tijdsduur is verstreken van…
… dan bedraagt het afschrijvingspercentage:

Indien sinds het tijdstip waarop het motorvoertuig voor het eerst in gebruik is genomen een periode is verstreken van ten minste maar minder dan is het percentage en voor iedere maand die geheel of gedeeltelijk is verstreken sinds de in de eerste kolom bedoelde periode vermeerderd met
0 dagen 1 maand 0 4
1 maand 3 mnd 4 3
3 mnd 5 mnd 10 2,5
5 mnd 9 mnd 15 2,25
9 mnd 1,5 jaar 24 1,444
1,5 jaar 2,5 jaar 37 0,833
2,5 jaar 3,5 jaar 47 0,833
3,5 jaar 4,5 jaar 57 0,75
4,5 jaar 5,5 jaar 66 0,5
5,5 jaar 6,5 jaar 72 0,416
6,5 jaar 7,5 jaar 77 0,416
7,5 jaar 8,5 jaar 82 0,333
8,5 jaar 9,5 jaar 86 0,333
9,5 jaar 90 0,083

Na 25 jaar is het aftrekpercentage 100%, waardoor geen BPM verschuldigd is.

REKENVOORBEELD

Stel dat een personenauto in 2004 een consumentenprijs heeft van

€ 17.914,–.

Deze prijs is dan als volgt samengesteld:

 • netto-catalogusprijs € 12.000,–
 • basistarief BPM (42,3 procent) € 5.076,–
 • vaste BPM-vermindering voor benzineauto’s € -/- 1.442,–
 • prijs inclusief BPM en exclusief BTW € 15.634,–
 • BTW (19 procent over € 12.000,–) € 2.280,–
 • consumentenprijs inclusief BPM en BTW € 17.914,–

Voor een auto die op het moment van aangifte van de BPM 18 maanden oud is en een netto catalogusprijs heeft van € 12.000 geldt dat het bedrag van de BPM wordt verminderd met 37%. Het bedrag van de BPM is dan € 5.076 -/- € 1.442 (vaste vermindering) = € 3.634 -/- 37% = € 2.289. De prijs inclusief BPM en BTW bedraagt dan € 12.000 + € 2.289 + € 2.280 = € 16.569.

VRIJSTELLING VAN BPM VOOR BESTELAUTO'S VAN ONDERNEMERS

BTW-ondernemers hebben recht op vrijstelling van BPM voor bestelauto’s die ‘meer dan bijkomstig’ in de onderneming worden gebruikt. Het begrip ‘meer dan bijkomstig’ betekent ‘voor meer dan 10%’. Bestelwagens kunnen door dealers altijd exclusief BPM worden verkocht. Degenen die niet kwalificeren als ondernemer en daarom geen recht hebben op vrijstelling van BPM, worden door de Belastingdienst uitgenodigd aangifte te doen en de verschuldigde BPM te betalen.

Verkoop bestelauto aan andere ondernemer

De vrijstelling geldt per bestelauto, gedurende (ten hoogste) vijf jaar vanaf de eerste ingebruikname en alleen gedurende één aaneengesloten periode. In beginsel leidt de verkoop van een bestelauto of staking van de onderneming binnen vijf jaar tot het verschuldigd worden van BPM waarbij vanwege de leeftijd van de auto een vermindering mag worden toegepast. Indien de bestelauto echter binnen vijf jaar aan een andere ondernemer wordt verkocht en een gezamenlijk verzoek bij de Belastingdienst wordt ingediend, zal geen BPM verschuldigd zijn (de zogenaamde ‘doorschuifregeling’). De voorwaarden van de vrijstelling van BPM gaan dan over op de koper.

Verkoop van bestelauto’s door ondernemers aan niet-ondernemers

De verkoop binnen een periode van 5 jaar aan een ander dan een ondernemer of gehandicapte van een bestelauto die na 1 juli 2005 is geregistreerd en waarvoor vrijstelling is verleend, leidt er toe dat de BPM verschuldigd is. De verkoop leidt er toe dat de auto niet langer meer dan bijkomstig in de onderneming wordt gebruikt.

De BPM dient op aangifte te worden voldaan. Bij de vaststelling van het bedrag van de verschuldigde BPM wordt vanwege de leeftijd van de auto rekening gehouden met een aftrekpercentage.

VRIJSTELLING BPM HUURAUTO'S

Er geldt een vrijstelling van BPM voor motorrijtuigen met buitenlands kenteken die vanuit het buitenland voor een periode van ten hoogste twee weken feitelijk ter beschikking zijn gesteld aan een in Nederland wonende persoon of gevestigd lichaam. Voor aanvang van de vrijstellingsperiode moet een beroep gedaan zijn op de vrijstelling.

BPM TERUGGAAF BIJ EXPORT

Het Europese Hof van Justitie heeft bepaald dat voor auto’s die niet duurzaam in Nederland verblijven niet het volledige bedrag van de BPM verschuldigd mag zijn. Voor auto’s die niet duurzaam in Nederland gebruikt zullen worden en waaraan op of na 16 oktober 2006 een kenteken is toegekend, geldt per 1 februari 2007 dat bij export naar een andere EU lidstaat of lid van de EER, het restant van de BPM wordt terugbetaald. Het bedrag van de terug te geven BPM wordt vastgesteld aan de hand van een in artikel 8d van de Uitvoeringsregeling BPM opgenomen tabel. De teruggaafregeling zal ook gelden voor auto’s die niet in het Nederlandse kentekenregister zijn geregistreerd en zijn uitgevoerd naar een EU lidstaat of lid van de EER, echter alleen voor zover er ook geen verplichting was om deze auto’s in het Nederlandse kentekenregister te registreren.

TERUGGAAFREGELING SPECIFIEKE VOERTUIGEN

Er gelden teruggaafregelingen van BPM voor personenauto’s in gebruik bij politie, brandweer, ambulances, vervoer van stoffelijke overschotten, gevangenen, rolstoelgebruikers in groepsverband en voor geldtransporten. De eis is wel gesteld dat de auto’s uiterlijk herkenbaar moeten zijn voor genoemd gebruik.
Voor personenauto’s die geheel of nagenoeg geheel als taxi worden gebruikt en waarvoor een vergunning is verleend op basis van de Wet personenvervoer 2000, bestaat tevens recht op teruggaaf van BPM. Onder voorwaarden wordt het gehele bedrag van de BPM in één keer vooraf terugbetaald.

VRAGEN OVER WET & FISCUS?

Heeft u specifieke vragen over een wet & fiscus-situatie (die hier niet behandeld worden). Ga dan naar de website van de belastingdienst:

www.belastingdienst.nl

Of bel de belastingtelefoon

0800 – 0443 (voor ondernemers) 0800 – 0543 (voor particulieren)

IS UW INTERESSE GEWEKT?

010 422 50 55 OF VRAAG INFORMATIE AAN