BPM & LEASE

INFORMATIE OVER BPM EN LEASE

Hieronder treft u meer informatie aan over BPM en lease. Klik op een van de onderwerpen voor de benodigde informatie.

BPM EN LEASE

ALGEMEEN

De BPM in de leasetermijnen van personenauto’s kunnen als doorlopende post (dus zonder berekening van BTW) door de lessor aan de lessee in rekening gebracht worden. Dit BPM-bedrag is het verschil tussen het BPM-bedrag aan het begin en aan het einde van de looptijd van de overeenkomst (uitgaande van de afschrijvingspercentages genoemd in de afschrijvingstabel). Het aldus gevonden bedrag moet vervolgens worden gedeeld door het aantal leasetermijnen.

Als later blijkt dat de daadwerkelijke leaseperiode niet overeenkomt met de overeengekomen leaseperiode moet de teveel, dan wel de te weinig, doorberekende BPM afschrijving in de laatste leasetermijn worden meegenomen. Dit betekent dat de BTW in de laatste leasetermijn moet worden aangepast.

Bij het ter beschikking stellen van een bestelauto door een leasemaatschappij aan derden, wordt er door de leasemaatschappij heen gekeken naar de feitelijke gebruiker. Derhalve zal voor de vrijstelling van de BPM, niet de leasemaatschappij, maar de feitelijke gebruiker moeten voldoen aan de voorwaarden die gelden voor deze teruggaaf.

VOORBEELDEN

Veronderstel dat de looptijd van de lease-overeenkomst 36 maanden is. De lease vangt aan op 1 mei 2005 en loopt af op 30 april 2008. De bruto BPM bedraagt € 9.000. Aan het eind van de leaseperiode is een tijdsduur verstreken van twee jaar en zes maanden. Het afschrijvingspercentage BPM bedraagt in die periode 47%. De maandelijkse quasi-doorlopende post voor de BTW bedraagt in dit voorbeeld 1,3% (47/36) en derhalve € 117.

Als de lease precies 36 maanden loopt, zal de eindafrekening er als volgt uitzien:

 • reeds doorberekende BPM (36 x € 117) = € 4.212;
 • wettelijke afschrijving volgens tabel: € 4.230;
 • te weinig doorberekend (door afronding): € 18;
 • alsnog buiten de maatstaf van heffing laten voor de berekening van de omzetbelasting bij de laatste leasetermijn: € 18.

Als de lease precies 35 maanden loopt, zal de eindafrekening er als volgt uitzien:

 • reeds doorberekende BPM (35 x € 117) = € 4.095,–;
 • wettelijke afschrijving volgens tabel: € 4.230,–;
 • te weinig doorberekend: € 135,–;
 • alsnog buiten de maatstaf van heffing laten voor de berekening van de omzetbelasting bij de laatste leasetermijn: € 135,–.

Als de lease precies 37 maanden loopt, zal de eindafrekening er als volgt uitzien:

 • reeds doorberekende BPM (37 x € 117) = € 4.329,–;
 • wettelijke afschrijving volgens tabel (3 jaar en één maand): € 4.754;
 • te weinig doorberekend: € 425,–;
 • alsnog buiten de maatstaf van heffing laten voor de berekening van de omzetbelasting bij de laatste termijn: € 425,–.
VOORWAARDEN

Aan het vorenstaande zijn de volgende voorwaarden verbonden:

 • de doorberekende BPM kan voor de heffing van de omzetbelasting alleen worden aangemerkt als doorlopende post, indien het leasecontract een looptijd heeft van ten minste één jaar;
 • het kenteken moet op naam van de lessee worden gesteld;
 • de BPM moet worden doorberekend met inachtneming van de mededeling;
 • de doorberekende BPM moet apart op de factuur worden vermeld; en
 • de BPM is daadwerkelijk voldaan.

Onder lessee wordt niet alleen verstaan degene aan wie de personenauto op grond van de lease-overeenkomst ter beschikking staat, maar in voorkomend geval ook de werknemer, maat of vennoot van de lessee aan wie de personenauto feitelijk ter beschikking staat (de berijder). De omstandigheid dat het kenteken is gesteld op naam van de berijder, staat toepassing van de regeling dus niet in de weg.

De goedkeuring kan verder worden toegepast op zogenoemde short-leasecontracten onder de voorwaarde dat deze contracten erop gericht zijn na het verstrijken van de leaseperiode te worden omgezet in een leasecontract voor een periode van langer dan één jaar.

VRAGEN OVER WET & FISCUS?

Heeft u specifieke vragen over een wet & fiscus-situatie (die hier niet behandeld worden). Ga dan naar de website van de belastingdienst:

www.belastingdienst.nl

Of bel de belastingtelefoon

0800 – 0443 (voor ondernemers) 0800 – 0543 (voor particulieren)

IS UW INTERESSE GEWEKT?

010 422 50 55 OF VRAAG INFORMATIE AAN